از بلانكت (جوهر قند)

از بلانكت (جوهر قند) استفاده نکنید – راه حل

متفرقه
0
از بلانكت (جوهر قند) استفاده نکنید - راه حل
لطفاً به نان خود بلانكت (جوهر قند) نزنيد -از بلانكت (جوهر قند) استفاده نکنید – راه حل .اين يعني وقتي شما عمل خلافي مرتكب مي‌شويد يا سهوي است يا عمدي. اگر سهوي بودقابل اغماض است ولي اگر عمدي باشد، هرگز بخشودني نيست. و ً بايد مواخذه و مجازات شويد. (بیشتر…)…