پیدایش سنگک

سنگک | نان سنگک | بزرگترین نان سنگک ایران | آموزش سنگک

نان سنگک نان سالم
سنگک | نان سنگک | بزرگترین نان سنگک ایران | آموزش سنگک در تاریخ آمده که مخترع نان سنگک و شکل تنور آن شیخ بهایی از علما و دانشمندان قرن دهم هجری بوده است.  به گزارش انتخاب به نفل از رسا، در سرزمین کهن ایران، بر اثر تجربه‌ها و اعمال سلیقه‌ها…