چگونگی رفع سفت واستخوانی نان

چگونگی رفع سفت واستخوانی نان

متفرقه
0
چگونگی رفع سفت واستخوانی نان
هر گاه میزان گلوتن موجود در گندم زیاد شده واز مرز 25 بگذرد نشاسته موجود در آرد کمتر خواهد بود . از آنجا که نشاسته مرکز ذخیره آب در خمیر است (بیشتر…)
فهرست